Bærekraftig boligutbygging

Bygging av nye boliger bør i utgangspunktet konsentreres til områder som allerede er regulert til dette formålet (for­tetting) og med nærhet til lokale arbeidsplasser. Høyhus må tilpasses stedets egenart og topografi. Det må være god nok skole­ og barnehagekapasitet i nærområdet.

Arealplanlegging må ses i sammenheng med utviklingen i nabokommunene. Når vi beslutter hvor det skal bygges i vårt fylke, må vi planlegge ut fra hvor det er et effektivt og dekkende kollektivtransporttilbud. Slik kan det legges til rette for at kollektivtilbudet i stor grad blir brukt til arbeids­reiser i Akershus fremfor privatbil. MDG ønsker ingen bolig­bygging der det daglige transportbehovet hovedsakelig må dekkes ved bruk av bil.

• I den utstrekning det bygges nytt må det tas sikte på å skape et variert boligtilbud i kommunen, med boliger i ulike prisklass­er, størrelser og av ulik art. Materialer, løsninger og arealbruk må være ressurseffektive. Nye boliger må være energieffektive. Det må tas særlig hensyn til boligbehovene til dem som er i etableringsfasen og har begrensede økonomiske muligheter.

• Dersom videre, større feltutbygginger i midtre og nordre del av kommunen skal tillates, må kommunen kreve å ha på plass et effektivt kollektivtilbud til Oslo og Nedre Romerike.

• Kruttverket er det største av de nye utbyggingsfeltene i Nittedal. Her er det bygget ut boliger uten at planlagt ball­plass er realisert. Kommunen må ta ansvar for å rette opp dette.