Våre overordnede visjoner

For Miljøpartiet De Grønne Nittedal er hen­ synet til miljø, natur og fremtidige genera­sjoner ikke en enkeltsak, men noe grunnl­eggende som styrer våre standpunkter. Vår politikk bygger på å vise solidaritet med fremtidige generasjoner, dyr og natur. Natur og alt liv har verdi i seg selv.

 

Forvaltning og fordeling må ta utgangspunkt i at ressursene er begrensede. Langsiktighet og et genera­sjonsperspektiv må styre politiske avgjørel­ser. Nittedal MDG setter livskvalitet fremfor materialisme og vekst som ødelegger livs­grunnlaget.

Solidaritet og rettferdig fordeling

Det norske velferdssystemet med sosial ­, helse ­ og pensjonssystemer og den like­verdige, offentlige finansierte allmennskolen er i tråd med MDGs ønske om et samfunn som bygger på solidaritet og rettferdig ressursfordeling.

Bærekraftige politiske avgjørelser

I lokalpolitikken er det grunnleggende at politiske avgjørelser er økologisk, etisk og økonomisk bærekraftige, på kort og lang sikt. Dette er avgjørende for hvordan Nitte­ dal vil utvikle seg fremover og for å skape et bærekraftig lokalsamfunn.

FNs bærekraftsmål må følges opp. Av­gjørelser i Nittedal må ikke tas uten et hel­hetlig perspektiv som strekker seg utenfor kommunens grenser. Kommunens arealplan­ har for eksempel mye å si for klima­ gassutslipp og for matsikkerheten lokalt og nasjonalt. Gleden over å kunne leve i pakt med naturen, på dens premisser og evne til reproduksjon, bør gjennomsyre alle våre handlinger. Dette er avgjørende for et godt liv og vår eksistens.