Et grønt landbruk i Nittedal

Vi tar det som en selvfølge at vi alle kan spise oss mette. Men fortsetter vi å forvalte jorda vår slik vi gjør i dag, kan mat bli en mangelvare i fremtiden.

Jordbruk

Ønsket om å minimere omdisponering av matjord har kommet inn i lovverket, men i praksis må matjord og mulig fremtidig matjord oftest vike for infrastruktur og byggeprosjekter. I realiteten trenger vi å øke arealer til matproduksjon. Vår lokale selvforsynings­grad har sunket markant over flere tiår og synker fortsatt. Derfor sier MDG at matjord må bevares og holdes i hevd av hensyn til fremtidig matsikkerhet. Vi må også planlegge slik at det er mulig å utvide områder til matproduksjon.

Dyrking av mat uten tilsetting av kjemikalier som kunst­gjødsel og giftige sprøytemidler er en viktig del av MDGs landbrukspolitikk. Vi vet at den drastiske nedgangen i antall pollinerende insekter blant annet skyldes bruk av sprøyte­midler. Disse stoffene føres videre ut i vassdrag og skaper utfordringer for livet i vann. I siste instans rammer dette også mennesker. Vi vil derfor at kommunen oppmuntrer til økologisk drift.

• Landbruket i Nittedal er viktig og skal videreutvikles i en bærekraftig retning.

• Nittedal MDG går imot nedbygging av jordene mellom rådhusområdet/Mosenteret og Nitelva.

• Kommunene i Akershus må ikke bli forsteder, sovebyer og gjennomfartsårer for storbyen Oslo på bekostning av mat­jord som ødelegges og bygges ned.

• Nittedal MDG vil at lokalprodusert mat skal gis første prioritet i kommunens kantiner og serviceinstitusjoner.

• Nittedal kommune skal prioritere og etterspørre økologisk produserte varer ved innkjøp fra de lokale bøndene.

• Det må legges til rette for å arrangere markedsdager for lokale landbruksprodukter i samarbeid med lokale pro­dusenter minst to ganger årlig i Nittedal.

Skogbruk

Store deler av Nittedal er skogområder. Skogen er viktig for klimaregnskapet fordi den ved riktig forvaltning tar opp og binder store mengder CO2. Moderne skogforvaltning tar som oftest ikke hensyn til sammenhengen mellom natur­ mangfold og binding av klimagasser. Kortsiktig gevinst, hvor alle innsatsfaktorer ikke er med i regnskapet, kommer lett i første rekke. Faktorer som ofte tilsidesettes er kvaliteten på tømmeret, skogbunnens evne til å binde klimagasser, natur­ opplevelser samt hvordan en variert skog skaper en sunn skog og tar hensyn til det biologiske mangfoldet. Tømmer av høy kvalitet er avgjørende for bygninger av tre som skal stå seg over tid. Planteskog er en av hovedårsakene til tap av det genetiske mangfoldet i skogen og er med på å svek­ke skogens motstandsevne mot skadegjørere. Gammelskog med variert innslag av vegetasjon og alder er en viktig fak­tor for et rikt dyreliv som i seg selv har en stor verdi og er viktig for artsmangfoldet.

Nittedal kommune bør:

• gå foran som eksempel og forvalte sine skogeiendommer på naturens premisser og sterkt vektlegge kravet til høy kvalitet på tømmeret.

• legge klare premisser ved godkjenning av hogst­ meldinger, slik at hensynet til biologisk mangfold og dyreliv vektlegges i langt større grad.

• prioritere plukkhogst hvor skogen forynger seg naturlig i stedet for flatehogst.

• Ikke drive hogst i yngle­ og hekketid. Naturmangfoldloven og lov om dyrevelferd skal respekteres.