Naturmangfold, naturvern og dyrevelferd

Arealplanlegging må bidra til å sikre naturmangfold og ta hensyn til klimaendringene. Den må derfor bygge på føre var­prinsippet. Leveområdene for dyr må ivaretas og ikke stykkes opp. Forekomsten av svartelistede arter, som utryd­ der den naturlige, varierte floraen, må i større grad bekjem­ pes. På offentlig grunn er det kommunale myndigheter som har et ansvar for dette. I tillegg bør private grunneiere og frivillige engasjeres til samme formål.

Marka, Nitelva, dyrelivet og dyrevelferd

Nittedal må bevare sitt landlige og grønne preg og utvikles videre i grønn retning. Tilgangen til natur, friluftsliv, skiløyper og det åpne landskapet i dalbunnen gir livskvalitet og glede. Mange har valgt å bo i Nittedal på grunn av kvali­teter som dette. Markagrensa må fastholdes. Nitelva med randsoner og tilførselsbekker må beskyttes, likeså dyre­ og plantelivet både i og nær elva.

Kommunen må ta vare på det helhetlige elveløpet i stedet for å ta enkeltbeslutninger som forringer elvelandskapet stykkevis. En forvaltningsplan må vedtas og tas hensyn til i all planlegging av naturinn­ grep. Nittedal MDG vil verne det naturlige dyrelivet og blant annet ha levedyktige bestander av rovdyrartene, inkludert ulv og gaupe, i Akershus. Veier, turveier og byg­ getiltak må ikke ødelegge dyrenes naturlige leveområder og ferdselsveier, men tilpasses disse. Insektene er i sterk tilbakegang over hele verden, og vår kommune må gjøre en innsats for å stoppe denne utviklingen. Kommunen bør, i den grad det finnes hjemmel for det, gjøre det enklere å fange opp forhold hvor dyr vanskjøttes. Hjelpearbeidet rettet mot hjemløse dyr og omplassering er både arbeids­ og kostnadskrevende, men frivillige organisasjoner gjør en stor innsats.

• Arealplanlegging må bygge på føre var­prinsippet. Nit­tedal MDG ønsker ikke gangvei langs Nitelva. Et slikt tiltak vil redusere biologisk mangfold og utrydde naturlig liv langs elva.

• Nittedal MDG ønsker å bevare marka, også i nærområdet til Nittedal, og støtter ikke kommunale planer om veibyg­ging i marka eller lyssetting langs etablerte turveier. Nye turveier ut fra bebyggelsen skyver natur­ og dyrelivet lenger bort fra der vi selv lever.

• Nittedal MDG vil at Nittedal kommune skal legge til rette for samt ha som mål at minst 10 prosent av produktiv skog vernes. Dette i nært samarbeid med skogeiere.

• Kommunen må iverksette tiltak for å motvirke tapet av insekter i naturen, både pollinerende og andre, som utgjør grunnlag for livet på landjorden.

• De frivillige organisasjonene som gjør en viktig innsats for å hjelpe hjemløse hunder og katter må på lik linje med andre frivillige organisasjoner kunne søke tilskudd fra kom­munen, også til drift.