Samferdsel

Utviklingen i Nittedal må ses i sammenheng med Akershus og Oslo, hvor mange av oss arbeider, går på skole, får syke­husbehandling og andre offentlige tjenester. I fremtidens samfunn må folk få kortest mulige avstander mellom boliger, arbeidsplasser og barnehager, med nærbutikker i nabolaget og levende lokalsamfunn. Oslo og Akershus trenger også gode kollektivtilbud, langt bedre enn i dag, for at innbyg­gerne skal få tid til annet enn køståing og for å begrense energibruk/utslipp ved transport.

All økning i persontransport i Akershus må skje ved kolle­ktivtrafikk, sykkel og gange. For å redusere dagens biltrafikk må det satses på effektive, moderne og raske kollektivløs­ninger, først og fremst baneløsninger. Det er stort behov for satsinger på transportinfrastruktur, men det må satses på løsninger som gir mer kollektivtransport og mindre biltran­sport.

Den store gjennomførte og videre planlagte bolig­ utbyggingen i Hakadal, med et særs ineffektivt opplegg for kollektivtransport, bidrar til for mye biltrafikk fra Nittedal til Oslo og Romerike. Langs Gamleveien (i øst) har et be­ tydelig antall innbyggere dårlig kollektivdekning, f.eks. til Hakadal stasjon. Dette øker bilbruken.

Buss og togtransport må sikres god fremkommelighet, hyppige avganger og ha priser som gjør at folk velger kollektivtransport. Nittedal kommune må arbeide for at bussdriften fra Nittedal til Oslo, Lillestrøm og Lørenskog og internt i Nittedal må effektiviseres for å redusere reisetiden. Betalingssystemet må bli slik at lange stopp på holde­ plassene unngås.

Miljøpartiet De Grønne vil prioritere et sammenhengen­ de nett av separate sykkelveier som gjør det mulig å sykle mellom Oslo sentrum og tettsteder i Akershus på en enkel måte. Arealplanlegging må gjøres slik at det blir mindre behov for bil. Det bør også være sykkelparkering ved alle togstasjoner og knutepunkt for kollektivtransport.

Oslopakke 3 innebærer å bruke mange milliarder kroner på å tilrettelegge for biltrafikk frem til år 2027. MDG vil omdis­ponere ressursene fra veiprosjektene til en helhetlig sam­ferdselspolitikk for Oslo­området, inkludert innfartsårene til og fra Akershus.

• Nittedal kommune må kreve overfor relevante beslut­ningstakere at tettbygde strøk i Nittedal må få et effektivt kollektivtransporttilbud til Oslo og andre kommuner på Nedre Romerike.

• Den nye direkteruten Nittedal – Lørenskog har endestopp ved Rotnes i Nittedal, ved rv. 4. Kommunen må arbeide for å få endestoppet lagt til Hakadal eller til Nittedal stasjon.

• Hakadal må få hyppigere og bedre koordinert busstrans­port som forbinder dagens to endeholdeplasser på Kong­skog og Hellerudhaugen samt øke hyppigheten også uten­ om rushtidene.

• Ved veibygging og veirehabilitering i Nittedal må det gis plass for gående og syklende.

• Nittedal MDG ønsker en under­/overgang mellom Tumyr­ veien og Vestliveien ved Nittedal stasjon, som vil forkorte gang­ veien mellom områdene med cirka 2 km.

• Dersom planlagt skole på Elvetangen skal føre til at flere elever går til skolen, må aktuelle skoleveier sikres med gang­ og sykkelvei (f.eks. Sagstuveien fra Hakadal stasjon til riksvei 4).

• Det må etableres sikker overgang over riksvei 4 foran rådhuset.

• Nittedal MDG vil jobbe for innfartsparkeringer i umid­delbar nærhet til kollektivtrafikk som et av flere tiltak for å redusere bilbruk.

• Innfartsparkering bør være i parkeringshus for å unngå å bruke store arealer. Ved rådhuset må parkeringshus anleg­ges for å verne matjord.

• Nittedal kommune skal legge til rette for bruk av utslipps­ frie kjøretøy, blant annet ved å kreve (som regulerings­ myndighet) at det blir bygget lade­ og fyllestasjoner ved knutepunkter, kjøpesentre osv. inkludert ved egen byg­ningsmasse. Det samme gjelder for sikker oppbevaring og lading av elektriske sykler. Det er rett og rimelig at forbruk­ eren selv betaler for oppbevaring og det faktiske forbruket.

• Nittedal MDG ønsker ikke flytting, omlegging eller utvi­delse av riksvei 4, men at veitrafikken reduseres gjennom fortrinnsvis å bygge ut effektive, skinnegående samferd­selsløsninger til både Oslo og Nedre Romerike. En be­ grenset veiutvidelse må bare finne sted om det gjelder kollektivfelt og om det vil gi reelt raskere fremkommelighet for kollektivtrafikken når hele transportstrekningen Nittedal- Oslo ses under ett.