Barn og ungdom, oppvekst, kultur og integrering

Nittedal har en befolkning med større andel barn enn gjen­nomsnittet av norske kommuner. Det er viktig å slutte opp om både kommunens og frivilliges arbeid for barne­ og ungdomsaktiviteter i Nittedal, både idrett og kultur.

Nittedal har en befolkning med større andel barn enn gjen­nomsnittet av norske kommuner. Det er viktig å slutte opp om både kommunens og frivilliges arbeid for barne­ og ungdomsaktiviteter i Nittedal, både idrett og kultur.

Nittedal MDG ønsker møteplasser av ulik art for at blant andre ungdom og unge voksne skal ha steder å treffes.

Idrett, kultur og aktiviteter for barn og unge bør ikke ute­ lukke noen av økonomiske grunner, og bør også innrettes slik at det bidrar til integrering av mennesker med ulik bak­ grunn.

I nær tilknytning til skolene vil vi jobbe for at det anlegges skolehager for å kunne styrke den praktiske kunnskapen om matproduksjon og matlaging.

Videre vil vi ta naturen i bruk i forbindelse med under­ visning om klima og naturmangfold.

Det er viktig at barna lærer seg å forstå og sette pris på naturen og hvordan vi påvirker den.

Planlagte endringer i skolesektoren vil medføre større undervisningsenheter. Dette kan komme til å øke behovet for stillingsressurser til skolene knyttet til oppfølging av det sosiale miljøet, noe som i sin tur vil kunne redusere forventet innsparingsgevinst. Kommunen må følge opp dette etter hvert som tiltakene realiseres.

Kulturminner, landskap så vel som bygninger og konstruk­sjoner som er med på å fortelle bygdas historie er av stor verdi og må varetas. Arealplaner og vedtak må vektlegge dette. Miljøpartiet De Grønne er bekymret for tapet og for­ fallet av kulturminner som har foregått over mange år i kom­munen. Et eksempel fra de siste fire år er kommunens riving av Gamle Glittre ved Hakadal kirke, som Senterpartiet og MDG kjempet for å få bevart.

• Virksomheten ved Gnisten i Hakadal er verdifull for inte­grering og rehabilitering og er et kommunalt tiltak som må ivaretas.

• Både private og kommunale barnehager har en plass i Nittedal. Kommunen må arbeide for at innbyggerne kan få tilbud om barnehageplass i sitt lokalmiljø.

• Lærerressurser per elev og ressurser til undervisnings­ materiell, inventar og utstyr bør økes så langt kommunens økonomi tillater det.

• Ungdomsskolene skal ha tilbud om opplæring i både fransk og tysk.

• Kommunen må ta et ansvar for at de synlige sporene av bygdas historie ikke går tapt