Helse og velferd

Nittedal MDG mener at barnevern, helse og omsorg er grunnleggende kommunale tjenester som må gis nødven­dig prioritet ved de avgjørelser kommunen tar. Dette er de største og mest kostnadskrevende kommunale ansvarsom­rådene. Utviklingen der er derfor avhengig av kommunens økonomi og kommunens økonomistyring.

Helse­ og omsorgssektoren må tilføres tilstrekkelige ressur­ser for mottak av pasienter fra Ahus. Det må være egne til­ bud til pasienter med sykdommer relatert til rus og psykiatri, spesielt med vekt på tilbud til barn og unge. God tilgang

på fastleger, helsestasjon og helsesykepleier på skolen må prioriteres.

Nittedal MDG slutter opp om gjeldende politikk i Nittedal som satser på å gi innbyggerne hjelp og bistand som gjør det mulig å bo lengst mulig i eget hjem ved alderdom og sykdom. Samtidig er det viktig at det finnes forsterkede til­ bud til dem som ikke kan hjelpes i eget hjem på forsvarlig måte og at kapasiteten dekker behovet. Sykehjemmene i Nittedal må ha sunn og god mat fra eget, kommunalt drevet kjøkken, som sikrer kvalitet og mulighet for å involvere be­boerne.

Barneverntjenesten må følges opp for å sikre at det er rammebetingelser som gir dem mulighet til å gi barn og barnefamilier, også de med store behov, kompetente hjelpe­ tiltak. Dette vil forebygge behovet for å flytte barn ut av hjemmet både akutt og permanent. For å kunne redusere eksterne kjøp av hjelpetiltak fra private tilbydere, må tjenesten ivaretas med nok medarbeidere med særskilt kompetanse på gode endringsprosesser i familier. Tjenesten som helhet må ha tilgang på ressurser for kontinuerlig faglig utvikling.

• Nittedal MDG prioriterer god drift av skole, helse og om­ sorg fremfor vekst i innbyggertall.

• Vi ønsker tilstrekkelige ressurser til sykehjemmene for å løfte arbeidet med aktivisering og et meningsfylt liv for be­ boerne.