Infrastruktur, klimagassutslipp og forurensning

Kommunen må arbeide for å bli klimanøytral, blant annet gjennom arealplanlegging og samferdselsløsninger, ved energiøkonomisering, bruk av lavutslippsteknologi for tran­ sport og ved å bygge og rehabilitere på måter som gir mest mulig energieffektive hus. Ved kommunens anskaffelser av varer og tjenester og ved bygge­ og anleggsvirksomhet må de samlede utslippene fra produksjon og transport telle med. Byggevarer som produseres regionalt eller innenlands bør ha fortrinn framfor varer som kommer langveisfra. Dette er en viktig faktor i et klimaregnskap.

Nittedal kommune må, av hensyn til klimagassutslipp, i langt større grad rehabilitere og vedlikeholde egne byg­ninger framfor å bygge nytt.  Nittedal kommune må, av hensyn til klimagassutslipp, i langt større grad rehabilitere og vedlikeholde egne byg­ninger framfor å bygge nytt.

Nittedal kommune må føre en streng kontroll med egne bygge­ og rehabiliteringsprosjekter; med hvordan byggevarer produseres, med kvaliteten i forhold til levetid på pro­duktet og med det totale klimaregnskapet.

Plastavfall, plantegifter og veisalt

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet og bør bruke denne myndigheten for å hindre lokal forurensning der det er mulig, både i privat og kommunal regi. Dette gjelder arbeid for å hindre avgang av plastgranulater fra kunstgress­ baner så vel som å unngå bruk av plast i utendørs installa­sjoner som kan avgi forurensning til naturen.

Kommunen selv kan med fordel kutte ut unødig bruk av engangsplast.

• Nittedal MDG vil begrense og helst unngå all bruk av plantegifter, både i landbruket, ved skjøtsel av offentlig eiendom og langs offentlige veier. Bruk av miljøskadelig vei­ salt bør erstattes med alternativer som sand, bedre brøyting og (midlertidig) lavere fartsgrenser

Lokal infrastruktur, energi, vann og avløp og avfallsbehandling

• MDG ønsker offentlig eierskap og politisk kontroll med infrastruktur, energi og drikkevann. Dessverre er klimaen­dringene allerede en realitet, slik at tilpasning til tøffere, lokale værhendelser gir store og kostnadskrevende behov for vedlikehold f. eks. av vann­ og avløpsnettet. Dette må nå sikres nødvendig oppgradering og vedlikeholdes forsvarlig og planmessig. Avfallsbehandling er en kommunal/ interkommunal oppgave. Den viktigste målsettingen må være en høy gjenvinningsgrad.

• Kommunen må innen 2020 utarbeide en forpliktende plan for å bli klimanøytral, planen må også gjøres gjeldende for pågående byggeprosjekter.

• Kommunen må pålegges å planlegge og følge opp en prosess for å kvitte seg med egen unødig bruk av engangs­ plast, både i administrasjonen og på tjenestestedene.

• I kontakt med statlige og fylkeskommunale veimyndig­heter bør kommunen formidle krav om minimal bruk av miljøgifter og veisalt i vedlikeholdet.