Vi trenger et grønt skifte!

For å begrense klimagassutslippene og lage gode samfunn i fremtiden er det viktig at Nittedal og Akershus utvikles slik at det blir størst mulig nærhet mellom boliger, arbeidsplasser, barnehager, knutepunkt for effektiv kollektivtransport m.m.

Nittedal og Nedre Romerike trenger å få på plass effektive, moderne og dekkende kollektivtilbud, helst baneløsninger, og også i øst/vest-retning.

Store deler av klimagassutslippene i Nittedal (og Akershus) kommer fra transport. Derfor er tiltak som dette av stor betydning for at Nittedal og Akershus skal kunne ta sin del av den globale klimadugnaden. Dessverre går utviklingen i dag i feil retning. Klimagassutslippene i Akershus har gått opp de seneste årene:

http://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/fylkestall-for-utslipp-av-klimagasser

Spredtbygde, bilbaserte utbyggingstiltak som låser klimautslipp over lang tid og som skaper en fremtid med unødig bruk av tid og energi til transport må unngås. Matjord må varetas og ikke nedbygges.

Ressurser som i dag brukes til veiutvidelser må settes inn for å lage et moderne kollektivnett, som må bli så effektivt at det blir et alternativ til bilen for de fleste i vår region.

Sørskogen 26.10.14   Nittedal MDG på Sørskogen 26. oktober 2014

 

HVORFOR ER DET VIKTIG Å BEGRENSE KLIMAGASSUTSLIPPENE?

Dagsavisen 22.11.2014: http://www.dagsavisen.no/innenriks/har-seks-%C3%A5r-for-%C3%A5-forhindre-katastrofer-1.300657

Miljødirektoratet, 2. november 2014: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/November-2014/Raske-klimatiltak-kan-avverge-store-utgifter-og-ubotelig-skade/

IPCC (FNs klimapanel), 1. november 2014: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_SPM.pdf

Pave Francis, mai 2014: http://thinkprogress.org/climate/2014/05/21/3440075/pope-francis-if-we-destroy-creation-creation-will-destroy-us/

Thomas Stocker, IPCC (FNs klimapanel), september 2013: http://www.youtube.com/watch?v=Etc7DNqoIzM&feature=share

Verdensbanken, november 2012:     www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/12/20/000356161_20121220072749/Rendered/PDF/NonAsciiFileName0.pdf

OECD, 2012:    http://www.oecdepublishing.org/multilingual-summaries/9789264122246-sum/html/9789264122246-sum-no.html

 

OG HVORDAN GÅR UTVIKLINGEN I DAG?

NASA: http://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

Oktober 2014 varmeste oktobermåned i historien:    http://www.ncdc.noaa.gov/news/ncdc-releases-october-2014-global-climate-report

 

HVORFOR REAGERER VI IKKE PÅ MILJØØDELEGGELSENE?

Hvorfor reagerer ikke verken styrende organer, etablerte politiske partier eller folk flest med effektiv handling på at samfunnets livsgrunnlag undergraves i det omfang og tempo som vi ser i dag? Et bidrag til å forstå kom i en samtale mellom prof. Arne Johan Vetlesen og forfatter Erland Kiøsterud på et seminar ved Juridisk fakultet i Oslo mai 2014 om grunnlovens miljøparagraf:    http://www.youtube.com/watch?v=w5eFPhTNkUY

 

UTILSTREKKELIGE MÅL I NORSK KLIMAPOLITIKK, kronikk i Bergens Tidende 23. nov. 2014:  http://www.bt.no/meninger/kronikk/Med-hodet-i-sanden-3245827.html

 

MANGLENDE NASJONAL LEDERSKAP I KLIMAPOLITIKKEN, kronikk i Bergens Tidende 19. nov. 2014:  http://www.bt.no/meninger/kronikk/Slutt-a-leke-klimapolitikk_-Erna-Solberg-3243343.html