Økonomi, næringsliv, skatt og arbeidsplasser

God og forsvarlig forvaltning av kommunens økonomi er en forutsetning for at kommunen skal ha størst mulig handlefr­ihet. Økonomikontroll og økonomisk handlefrihet trengs for å kunne ivareta både kommunale tjenester og hensynet til miljø, natur og klima på en forsvarlig og bærekraftig måte. Kommunen har en for sterk utbyggingsvekst. Den tapper kommunens frie midler og bygger opp gjeld.

Utbygging må tilpasses kommunens økonomiske forutset­ninger og kvalitetsnivå på helse, omsorg og skole. Verktøyet for å styre dette er reguleringsplaner med absolutte vilkår om ferdig infrastruktur (veier/kollektivtilbud, skolekapasitet, barnehagekapasitet, vann, kloakk og renovasjon) før utbyg­ging. Eventuell kommunal finansiering av infrastrukturen som videre utbygging krever må bare tas etter hvert som dette kan skje uten å gi kutt i drift av velferdstjenestene.

Lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser

Nittedal MDG ønsker en næringslivsvennlig politikk for
å bevare og legge til rette for lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Vi har overskudd av boliger i forhold til arbeidsplasser. Lokale arbeidsplasser vil begrense transport i Oslo­ og Akershusregionen. Næringspolitikken må være miljømessig bærekraftig og ikke gå på bekostning av natur­ mangfoldet og Nittedal som en landbrukskommune med et sterkt jordvern.

Kommunen må søke å få til miljøforsvarlig og rasjonell drift og lavest mulige driftskostnader i egen virk­somhet, for eksempel ved å ta hensyn til dette ved lokaliser­ing av kommunens drift og i forbindelse med bygging og rehabilitering.

Betjeningen av kommunens betalings­ og gjeldsforpliktel­ser trenger en annen finansiering enn gjennom kutt i velferd­stjenester og låneopptak som skyver forpliktelsene frem i tid.

Kommunen må bidra til at det er lærlingeplasser i Nittedal. Virksomheter som vinner anbud over en viss størrelse for kommunen må ha lærlingeordning.

• Nittedal MDG stiller seg positiv til å bruke plan­ og byg­ningsloven slik at småbedrifter kan få tillatelse til å etablere seg i boligområder, til at boligeiendommer eller deler av bolighus omdisponeres til næringsformål og liknende. Dette forutsetter at ikke avgjørende nærmiljøhensyn taler imot dette, for eksempel støy, sikkerhet og utslipp.

• Nittedal MDG er positiv til å omdisponere Glittreklinikken til næringsformål eller andre formål som kan gi varige ar­beidsplasser. Nittedal MDG ønsker ikke omdisponering av området til boligutbygging fordi kollektivtilbudet i området ikke konkurrerer med bilbruk.

• Kommunens sterke utbyggingsvekst, basert på låneo­pptak, gjør at det er nødvendig med eiendomsskatt for å opprettholde de kommunale tjenestene på et tilfredsstillen­de nivå. Denne utbyggingsveksten er Nittedal MDG uenig i, og den er heller ikke bærekraftig over tid.